Zarząd Oddziału Wojewódzkiego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych we Wrocławiu
z/s w Jeleniej Górze
Jesteś tutaj Aktualności    /     Petycja do Prezesa Rady Ministrów    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Adres: ul. Kiepury nr 32, 58-506 Jelenia Góra, Tel.: 75 75 20 496, Kom.: 501 545 084, E-mail: seirpjeleniagora@interia.pl

Petycja do Prezesa Rady Ministrów

Szanowni Państwo! W nawiązaniu do uzgodnień podjętych na posiedzeniu ZG SEiRP w dniu 7 lipca 2022 roku, stosownie do dyspozycji Prezesa ZG SEiRP –
Antoniego Dudy, w załączeniu przesyłam Petycję adresowaną do Prezesa Rady 
Ministrów z uprzejmą prośbą o upowszechnienie i zebranie podpisów na 
załączonych listach poparcia. Sprawa dotyczy kilku tysięcy 
świadczeniobiorców mundurowych, którzy zgromadzili na kontach ZUS 
znaczący kapitał emerytalny z którego nie mogą skorzystać. Nie mamy 
wątpliwości, że emeryt mundurowy, który odprowadzał składki do
ZUS, z których nie może zdyskontować w ramach emerytury mundurowej
powinien otrzymywać drugą emeryturę z ZUS. Biorąc pod uwagę fakt, że
emerytura jest pochodną aktywności zawodowej to nie może być tak, że zgromadzonych  składek nie można wykorzystać ani w systemie mundurowym,
ani w systemie powszechnym. Zakładamy, że listy poparcia będą otwarte do 30
listopada 2022 roku – prosimy o ich zwrot do Biura ZG SEiRP do 5 grudnia 2022 
roku. Wszystkich którzy mają takie możliwości prosimy również o 
przekazanie materiałów innym zaprzyjaźnionym organizacjom.

Z poważaniem!
Jan Gaładyk 
 
Biuro ZG SEiRP

Petycja do Premiera RP o przygotowanie projektu nowelizacji ustaw emerytalnej i zaopatrzeniowej

 

W ostatnich kilku latach zwracali się do nas nasi członkowie i sympatycy, którzy oczekiwali pomocy i wsparcia w przedmiocie zdyskontowania ponoszonych przez lata zatrudnienia po służbie, składek emerytalnych /często w kwotach kilkuset i więcej tysięcy złotych/. Uznaliśmy, że brak mechanizmu pozwalającego zwiększyć z tego tytułu wypracowaną emeryturę mundurową, a także brak możliwości uzyskania z tego tytułu ekwiwalentnego świadczenia z systemu powszechnego jest przejawem dyskryminacji.

Dlatego postanowiliśmy skierować do Premiera RP petycję o  przygotowanie projektu zmian zapisów w ustawie emerytalnej i zaopatrzeniowej, w taki sposób, żeby wszystkie  osoby spełniające wymagania do emerytury z systemu powszechnego mogły ją otrzymywać. Nie mamy wątpliwości, że obecne zapisy dyskryminują osoby pobierające emeryturę mundurową, które równocześnie nabyły prawo do emerytury powszechnej, bowiem pomimo opłacania składek do ZUS, mają prawo wyboru jednej emerytury. W petycji wnioskujemy o zmianę ustaw i zapisanie, że funkcjonariusz lub żołnierz, którego wypracowane okresy składkowe  i nieskładkowe nie mają żadnego wpływu na wysokość emerytury mundurowej, po osiągnięciu wieku emerytalnego, miał prawo do uzyskania emerytury z ubezpieczenia społecznego, jeżeli taka w myśl obowiązujących przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych mu przysługuje. Możliwość jednoczesnego nabycia prawa do emerytury z ubezpieczenia społecznego i emerytury mundurowej możliwa będzie tylko wówczas, gdy okresy ubezpieczenia powszechnego i służby mundurowej w oparciu, o jaką ustalono wysługę mundurową nie zostały wzajemnie uwzględnione przy ustalaniu prawa do świadczeń, a każdy z nich, ale z osobna jest samodzielnie wystarczający do uzyskania prawa do emerytury   w określonym systemie. Uważamy, że niezrozumiałe jest to, że osoba, opłacając składkę ubezpieczeniową, nie ma z tego tytułu prawa do świadczeń. Istnieje konstytucyjny obowiązek ponoszenia ciężarów i świadczeń publicznych, które określają ustawy, a ustawodawca nie wskazuje, że jest to rodzaj podatku, tylko składka, to dlaczego nie ma w zamian za nią prawa do świadczeń. Takie przepisy naruszają art. 2 Konstytucji. Budzi to też wątpliwości z punktu widzenia zasady sprawiedliwości społecznej. Określając zakres prawa do zabezpieczenia społecznego ustawa nie może naruszyć istoty danego prawa, które określa jego tożsamość. Jeżeli ustawodawca z jednej strony nakłada obowiązek, to musi także w zamian dać uprawnienia obywatelom, wynikające z tego obowiązku. Nie byłoby problemu gdyby ustawodawca zwolnił emerytów mundurowych kontynuujących zatrudnienie z obowiązku płacenia składek na ubezpieczenie społeczne, jednak tego nie uczynił. Nałożył na nich obowiązek płacenia składek w przypadku zatrudnienia, zmniejszając znacznie ich dochody,  a nie dał im prawa do skorzystania ze zgromadzonego kapitału. Widzimy tu rażącą nierówność i dyskryminację tej grupy obywateli wobec prawa, w szczególności z tego względu,  że w ustawie zaopatrzeniowej i ustawie emerytalnej, znalazł się zapis który dzieli populację emerytów służb mundurowych na dwie grupy, czyli tych zatrudnionych przed  1 stycznia 1999 roku i po tym dniu. Ta druga grupa może otrzymywać emerytury z FUS, a pierwsza nie może.                             

 

Dotychczas sądy pracy i ubezpieczeń społecznych wydały kilkanaście orzeczeń dopuszczających możliwość pobierania emerytury mundurowej i emerytury z ZUS jednocześnie. Niestety są to wyjątki od generalnej reguły obligującej do wyboru jednego świadczenia.

Prośbę o poparcie petycji kierujemy do naszych Koleżanek i Kolegów w Kołach SEiRP, serdecznie prosimy o wsparcie petycji wszystkie bratnie organizacje mundurowe. Wszystkim przekazaliśmy tekst petycji i listy poparcia.

 

Więcej informacji na ten temat przedstawiliśmy we wcześniejszych numerach Biuletynu Informacyjnego: w numerze 4 (118) 2022 „DWIE EMERYTURY – CO DALEJ    PO UCHWALE SĄDU NAJWYŻSZEGO Z 15.12.2021” i w numerze 10 (112) z października 2021 roku zamieściliśmy dwa artykuły. Artykuł redakcyjny zatytułowany „CZY MOŻNA POBIERAĆ RÓWNOLEGLE DWIE EMERYTURY?” oraz artykuł autorstwa naszego Kolegi Waldemara Sopka „EMERYTURA MUNDUROWA  I EMERYTURA Z ZUS”.

Prośba o poparcie petycji

Szanowni Państwo

Zwracamy się z prośbą o poparcie petycji do Premiera RP o przygotowanie projektu nowelizacji ustaw emerytalnej i zaopatrzeniowej, w taki sposób, żeby przestrzegano w nich zasady równości wyrażonej w art. 32 ust. 1 Konstytucji RP, z której wynika nakaz jednakowego traktowania podmiotów prawa w obrębie określonej klasy/kategorii. Wszystkie podmioty prawa charakteryzujące się w równym stopniu daną cechą istotną powinny być traktowane równo, a więc według jednakowej miary, bez zróżnicowań zarówno dyskryminujących, jak i faworyzujących.  Tymczasem w ustawie zaopatrzeniowej i ustawie emerytalnej, znalazł się zapis który dzieli grupę emerytów służb mundurowych na dwie grupy, czyli tych zatrudnionych przed  1 stycznia 1999 roku i po tym dniu. Ta druga grupa może otrzymywać emerytury z FUS, a pierwsza nie może. Wskazana data jest datą przełomową dla polskiego systemu ubezpieczeń społecznych, bowiem od tej pory wprowadzono reformę systemu i w miejsce systemu solidarnościowego, wprowadzono system kapitałowy (ile odłożysz, taka będzie twoja emerytura), tak więc  począwszy od 1999 roku wartość emerytur jest ściśle powiązana z kwotami wpłaconych składek do ZUS (zebranym kapitałem). Składki takie muszą płacić emeryci mundurowi, którzy pracują na emeryturze,  jednak nie dostają nic ze zgromadzonego kapitału, bo jest zapis o wyborze korzystniejszej emerytury, dlatego wnioskujemy o zmianę tego zapisu. Obecnie wysokość emerytury powszechnej zależy od ewidencjonowanych i zwaloryzowanych kwot środków na kontach, co z kolei uzasadnia prawo do pobierania dwóch emerytur „wypracowanych” niezależnie od siebie.  Niezrozumiałe jest to, że osoba, opłacając składkę ubezpieczeniową, nie ma z tego tytułu prawa do świadczeń. Istnieje konstytucyjny obowiązek ponoszenia ciężarów i świadczeń publicznych, które określają ustawy, a ustawodawca nie wskazuje, że jest to rodzaj podatku, tylko składka, to dlaczego nie ma w zamian za nią prawa do świadczeń. Nakładając obowiązek płacenia składek, zmniejszono  znacznie dochody, bez prawa do skorzystania ze zgromadzonego kapitału. Widzimy tu rażącą nierówność i dyskryminację tej grupy obywateli wobec prawa.

Takie przepisy naruszają art. 2 Konstytucji. Budzi to też wątpliwości z punktu widzenia zasady sprawiedliwości społecznej. Stąd apel o podpisanie petycji w sprawie zmiany ustawy, w celu wyeliminowania tej patologicznej sytuacji.

Petycję można podpisać w wersji papierowej (dostępniej w organizacjach zrzeszających  emerytów służb mundurowych) lub w wersji elektronicznej klikając na link:

 

https://www.petycjeonline.com/petycja_do_premiera_rp_o_zmian_zapisow_w_ustawie_zaopatrzeniowej_i_emerytalnej

 

Po podpisaniu należy potwierdzić podpis w wiadomości wysłanej na adres emailowy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Projekt i wykonanie: InforpolNET