Zarząd Oddziału Wojewódzkiego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych we Wrocławiu
z/s w Jeleniej Górze
Jesteś tutaj Z.O.W.    /     ZJAZDY DELEGATÓW ZOW    /     Zebranie Delegatów ZOW - 2022    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Adres: ul. Kiepury nr 32, 58-506 Jelenia Góra, Tel.: 75 75 20 496, Kom.: 501 545 084, E-mail: seirpjeleniagora@interia.pl

Zebranie Delegatów ZOW - 2022

ZEBRANIE DELEGATÓW SEiRP WOJ.DOLNOŚLĄSKIEGO

W dniu 29 października 2022 roku w Mysłakowicach, odbyło się zebranie sprawozdawczo – wyborcze, na którym obradowali delegaci, wytypowani przez Koła Stowarzyszenia na Dolnym Śląsku.
Z ramienia Zarządu Głównego w zebraniu uczestniczył Prezes ZG – Antoni Duda.
Prezes ZOW – Henryk Grotkiewicz przywitał zebranych na sali gości i delegatów, a następnie minutą ciszy oddano hołd zmarłym w ostatnim czasie członkom naszej  organizacji. Zaproszonych na zebranie aktywistów w osobach kol. kol. Krystyny Klewko, Marty Kornaś, Grażyny Smyk i Adama Olesińskiego obdarowano drobnymi upominkami. Prezydium ZOW postanowiło również uhonorować okolicznościowymi statuetkami byłych już prezesów Kół: kol. kol. Henryka Jońskiego, Tadeusza Lewandowskiego oraz Dariusza Kryskę – za wieloletnią aktywną działalność na rzecz naszego emeryckiego środowiska i sprawne kierowanie strukturami  terenowymi woj. dolnośląskiego.
W dalszej części zebrania przystąpiono do procedowania porządku obrad. Na przewodniczącego Zebrania wybrano kol. Andrzeja Zygulskiego – Wiceprezesa Zarządu Koła w Jeleniej Górze, który zapoznał zebranych z porządkiem i regulaminem Zebrania sprawozdawczo-wyborczego. Następnie dokonano wyboru składów  komisji: mandatowej, wyborczej, skrutacyjnej a także  uchwał i wniosków. W dalszej części obrad przedstawione zostały obecnym sprawozdania Zarządu Wojewódzkiego z działalności za okres ostatniej kadencji. Złożono także sprawozdania Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej oraz informację skarbnika ZW o stanie finansów ZOW.  Następnie Przewodniczący Komisji Mandatowej, na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność wyborów, a delegaci udzielili ustępującemu Zarządowi Wojewódzkiemu – absolutorium.
Do swoich prac przystąpiła również Komisja Wyborcza, która rekomendowała zebranym – kandydatów do nowych władz; Prezesa , Prezydium ZOW, WKR i Delegatów w ilości ustalonej przez Zebranie. Zdecydowano jednogłośnie o przeprowadzeniu głosowania jawnego. W przerwie Zebrania , jego uczestnicy udali się na uroczysty obiad, a po  nim przystąpiono do dalszej części obrad, w trakcie których  przeprowadzono głosowanie nad zgłoszonymi wcześniej kandydaturami  do nowych władz naszego wojewódzkiego stowarzyszenia, a przewodniczący Komisji  Skrutacyjnej ogłosił zebranym wyniki  tego głosowania. 
Zebranie delegatów przyjęło też nowy regulamin Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej na następną kadencję. W trakcie dyskusji poruszono  wiele ważnych  dla naszego środowiska spraw, które ujęte zostały w uchwale programowej Wojewódzkiego Zebrania Delegatów. (materiały z Zebrania – do wglądu w biurze Z.O.W.).
Obrady zakończył nowo wybrany  Prezes ZOW kol. Henryk Grotkiewicz, który w swoim wystąpieniu podziękował wszystkim za przybycie i czynne uczestnictwo w Zebraniu. Zebraniu, które pozwoliło wyłonić nowe władze na kolejną kadencję. Życzył nowym członkom tych władz wytrwałości w realizacji postanowień przyjętych przez Zebranie, a także dobrych relacji z Zarządami Kół, jako  podstawowymi organami naszego Stowarzyszenia, od których  zależy sukces całej naszej dolnośląskiej organizacji. 
Na tym obrady zamknięto.

Tekst : Jolanta Betlejewska
Zdjęcia: Michał Smyczek

 

         
 
         
 
         
 

Projekt i wykonanie: InforpolNET