Zarząd Oddziału Wojewódzkiego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych we Wrocławiu
z/s w Jeleniej Górze
Jesteś tutaj KOŁA TERENOWE    /     KOŁO SEiRP W SYCOWIE    /     Z historii Koła    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Adres: ul. Kiepury nr 32, 58-506 Jelenia Góra, Tel.: 75 75 20 496, Kom.: 501 545 084, E-mail: seirpjeleniagora@interia.pl

Z historii Koła
POWSTANIE I DZIAŁALNOŚĆ STOWARZYSZENIA EMERYTÓW I RENCISTÓW POLICYJNYCH  MSWiA PRZY KOMENDZIE REJONOWEJ POLICJI W SYCOWIE
 
Powstanie Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych MSWiA w skali ogólnopolskiej legło u podstaw pomysłu utworzenia Stowarzyszenia przy Komendzie Rejonowej Policji w Sycowie .
W dniu 17 grudnia 1996 roku w obecności Komendanta Rejonowego Policji w Sycowie Bertolda Bieńka oraz przedstawiciela Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia przy Komendzie Wojewódzkiej Policji w Kaliszu H. Forysiaka odbyło się zebranie emerytów i rencistów przy KRP w Sycowie .
Celem spotkania była propozycja ze strony Zarządu Wojewódzkiego przy KWP w Kaliszu zorganizowania koła Emerytów i Rencistów Policyjnych przy KRP w Sycowie . 
Pułkownik H. Forysiak zapoznał zebranych  ze Statutem Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów policyjnych Rzeczypospolitej polskiej po którym 30 emerytów i rencistów na 48 zaproszonych złożyło swój akces przynależności w formie pisemnej deklaracji . 
Na zebraniu tym został powołany pierwszy Zarząd Stowarzyszenia w skład którego weszli : 
1. Eugeniusz Andrzejczak – Prezes
2. Tadeusz Kłodnicki – v-ce Prezes
3. Franciszek Nawrot -skarbnik
4. Elżbieta Sysło – Sekretarz
5. Antoni Kurzawa – członek 
Zakres działania Stowarzyszenia pokrywał się z założeniami jakie nakreślił Zarząd Główny i Zarząd Wojewódzki Stowarzyszenia . Zadania te dotyczyły w głównej mierze potrzeb osób należących do naszego Koła . Na Zebraniu w dniu 18 kwietnia 1997 roku zostały nakreślone zadania jakimi zajmował się będzie Zarząd Stowarzyszenia w zakresie spraw socjalno – bytowych emerytów należących do Koła. Zadania dotyczyły też życia społecznego i towarzyskiego członków.    
Powołano także osoby, które będą informowały Zarząd Stowarzyszenia o sytuacji materialno – życiowej byłych funkcjonariuszy i rencistów w terenie. I tak :
1. Włodzimierz Mikołajczyk – dot. Międzyborza
2. Bogdan Grzesiak – dot. Perzowa
3. Jan Michałek – dot. Dziadowej Kłody
4. Alojzy Stawicki dot. Kobylej Góry 
Z uwagi na zmiany administracyjne w naszym kraju od dnia 01 stycznia 1999 roku Syców znalazł się w województwie dolnośląskim i powiecie oleśnickim . W Oleśnicy nie funkcjonowało wówczas Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych . Podobna sytuacja była we Wrocławiu, ponieważ też nie funkcjonowało tak żadne Koło Stowarzyszenia . 
  W związku z powyższym  Koło w Sycowie pozostało w starych strukturach, przynależąc do Okręgu Kaliskiego. Podczas spotkania członków koła w dniu 20 maja 1999 roku w związku z tym, że na Dolnym Śląsku nie było Zarządu Stowarzyszenia padła propozycja rozwiązania Koła lub istnienia w innej formie organizacyjnej – koleżeńskiej . Jednak większość zebranych podczas spotkania opowiedziała się za utrzymaniem istnienia Koła. Obecny na zebrania Z-ca Komendanta Komisariatu w Sycowie nadkom. Apolinary Molka poinformował zebranych, że struktura  w formie Zarządu Koła istnieje w Jeleniej Górze .  Zaproponował wtedy, aby nawiązać współpracę z tym Kołem . W związku z tą sytuacją Eugeniusz Andrzejczak został zobligowany do nawiązania współpracy z Kołem w Jeleniej Górze . W dniu 23 lipca 1999 roku przystąpiono do Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych Koło w Jeleniej Górze ( zostało w tej sprawie wysłane pismo z Koła w Sycowie ) W dniu 09 października 1999 pierwsze sprawozdanie z działalności naszego Koła zostało skierowane do Zarządu Wojewódzkiego w Jeleniej Górze . Natomiast w dniu 29 grudnia 1999 roku Prezes Eugeniusz Andrzejczak przekazał członkom naszego Koła informację z posiedzenia Zarządu Wojewódzkiego w Jeleniej Górze , które odbyło się w Przysiece .  
Zarząd w tym składzie działał do 26 września 2000 roku . W dniu tym odbyło się Walne Zebranie Koła Stowarzyszenia na którym wybrano nowy Zarząd w skład którego weszli : 
1. Sylwester Kujawa – Prezes
2. Eugeniusz Andrzejczak – v-ce Prezes
3. Ryszard Wyglądacz – sekretarz
4. Franciszek Nawrot- skarbnik
5. Ireneusz Ewald – członek
6. Józef Owczarski – członek 
Nowy Prezes Zarządu Sylwester Kujawa przedstawił swoje propozycje co do funkcjonowania i pracy Zarządu Koła . Miał głównie na myśli zacieśnienie współpracy z jednostką Policji  w zakresie zorganizowania wspólnego czasu poza służbą . Uzgodniono zorganizowanie wspólnego ogniska oraz zabawy z okazji Święta Policji . W dniu 03 października nastąpiło oficjalne przekazanie obowiązków Prezesa , gdzie Eugeniusz Andrzejczak przekazał obowiązki Sylwestrowi Kujawa . Na zebraniu tym ustalono, że Sylwester Kujawa i Józef Owczarski  będą reprezentowali Stowarzyszenie na zewnątrz, utrzymując kontakty z lokalnym społeczeństwem organizacjami społecznymi, lokalnymi władzami samorządowymi . Celem tych działań ma być uściślenie kontaktów z wyżej wymienionymi .
Na zebraniu ogólnym Koła w dniu 26 czerwca 2001 roku zapadły ważne dla Stowarzyszenia decyzje dotyczące powrotu naszego Koła pod Zarząd Okręgowy w Kaliszu. Na to rozwiązanie wyraził zgodę Zarząd Kaliski  i zgodził się również Zarząd w Jeleniej Górze . Na zebraniu ogólnym w dniu 14 lipca 2001 członkowie Koła jednogłośnie przegłosowali decyzję o przynależności Koła sycowskiego do Zarządu Okręgowego w Kaliszu.
Na zebranie ogólnym Sprawozdawczo – wyborczym w dniu 22 lutego 2002 został wybrany  nowy Zarząd w składzie : 
1. Sylwester Kujawa – Prezes 
2. Eugeniusz Andrzejczak – V-ce Prezes
3. Edward Dybowski – skarbnik
4. Ryszard Wyglądacz – sekretarz
5. Józef Owczarski – członek 
6. Franciszek Nawrot – członek
W zebraniu tym uczestniczył Komendant Komisariatu Policji w Sycowie Dariusz Kokornaczyk oraz Prezes Zarządu Wojewódzkiego w Kaliszu Arian Ozdowski. W dniu 23 maja 2005 roku odbyło się kolejne zebranie sprawozdawczo – wyborcze  SEiRP w Sycowie na którym został wybrany nowy Zarząd w składzie: 
1. Tadeusz Kłodnicki – Prezes
2. Andrzej Rak – V-ce Prezes
3. Edward Dybowski-skarbnik
4. Ryszard Wyglądacz – sekretarz
5. Franciszek Nawrot- członek 
6. Sylwester Kujawa – członek 
Uchwałą zebranych członków Koła został przyjęty nowy plan pracy Koła na 2005 rok. Plan ten został przesłany do Zarządu Okręgowego w Kaliszu . W posiedzeniu Zarządu Wojewódzkiego w Środzie Wielkopolskiej uczestniczył Prezes Stowarzyszenia Tadeusz Kłodnicki, który w dniu 01 maja 2005 roku przekazał informacje z posiedzenia .
W dniu 17 czerwca 2005 roku w zebraniu ogólnym członków koła uczestniczył przedstawiciel Zarządu Okręgowego w Kaliszu - Jan Góra  , który wręczył dyplomy gratulacyjne  członkom  Koła w Sycowie : 
- Ryszard Wyglądacz 
- Ireneusz Ewald 
- Eugeniusz Andrzejczak 
- Sylwester Kujawa 
- Henryk Kościański .
Ponadto   Jan Góra przekazał życzenia od Prezesa Zarządu Okręgowego w Kaliszu kolegi Świetlika oraz przekazał informację z posiedzenia Zarządu Krajowego w Jarosławiu .
Na zebraniu Zarządu Koła w dniu 12 maja 2005 roku została podjęta decyzja co do przynależności Koła w Sycowie terytorialnie do Dolnego Śląska .  Walne posiedzenie Koła w Sycowie w dniu 17 marca 2006 odbyło się z udziałem członków Koła z Jeleniej Góry na czele z Prezesem Januszem Cyrem , przedstawicielem Biura Poselskiego Beaty Kempy Wojciecha Kocińskiego, Zastępcy Komendanta Powiatowego w Oleśnicy Dariusza Kokornaczyk  , Komendanta Komisariatu Policji w Sycowie Apolinarego Molki , przedstawicielem NSZZP Sławomirem Lemieszem . Podczas posiedzenia głos zabrał Janusz Cyr , zapoznał członków Koła w Sycowie z historią postania Koła w Jeleniej Górze oraz planem działania Zarządu Wojewódzkiego na bieżący okres . Przedstawił także co Stowarzyszenie zamierza czynić na skutek działań Państwa na niekorzyść służb mundurowych  między innymi w zakresie cofnięcia dodatku do remontów mieszkań . 
W zebraniu tym również uczestniczył przedstawiciel Zarządu Kaliskiego Jan Góra , który na ręce Prezesa Tadeusza Kłodnickiego złożył podziękowanie za działalność Koła Sycowskiego w ramach  Zarządu Wojewódzkiego w Kaliszu.
W tym momencie stała się faktem sprawa przynależności Koła w Sycowie do Zarządu Wojewódzkiego w Jeleniej Górze od dnia 01 kwietnia 2006 roku .  
Na zebraniu Zarządu Koła w dniu 19 grudnia 2008 roku Prezes Tadeusz Kłodnicki złożył rezygnację i powołano na to stanowisko  Apolinarego Molkę jako pełniącego obowiązki Prezesa . Zebranie ogólne wszystkich członków Koła zatwierdziło tą decyzję podczas zebrania w dniu 16 stycznia 2009.
W dniu 19 marca 2010 roku odbyło się zebranie sprawozdawczo wyborcze. W zebraniu tym uczestniczył V-ce Prezes Zarządu Wojewódzkiego w Jeleniej Górze Bronisław Białkowski , który wręczył odznakę za wybitne zasługi koledze Tadeuszowi Kłodnickiemu nadane przez Zarząd Główny SEiRP w Warszawie . 
Na zebraniu tym został  wybrany nowy Zarząd Koła : 
1. Apolinary Molka – Prezes 
2. Andrzej.Rak – v-ce Prezes 
3. Romuald Froński – v-ce Prezes 
4. Edward Dybowski – skarbnik 
5. Tadeusz Kłodnicki – sekretarz 
6. Ireneusz Ewald – członek 
7. Sylwester Kujawa – członek 
Na zebraniu tym został przedstawiony plan pracy Koła na rok 2010. W planie tym zaplanowano wycieczki do Pragi, Karpacza i Bawarii Saksońskiej . Na zebraniu w dniu 18 czerwca 2010 został powołany rzecznik prasowy Koła Zbigniew Dynowski . 
W 2011 roku przeprowadzono remont nagrobka trzech poległych w 1946 roku funkcjonariuszy naszego resortu. Płytę nagrobną podarowało Koło w  SEiRP w Strzelinie  a remont przeprowadził kamieniarz z Sycowa Jan Idzikowski . Dbałością o ten grób  w przeszłości zajmował się NSZZP z  Komisariatu Policji w Sycowie . Obecnie grobem zajmuje się Koło SEiRP w Sycowie . 
W dniu 24 stycznia 2014 roku  odbyło się zebranie sprawozdawczo – wyborcze , gdzie wybrano nowy Zarząd Koła w składzie : 
1. Apolinary Molka – Prezes
2. Andrzej.Rak – v-ce Prezes 
3. Romuald Froński – v-ce Prezes
4. Grzegorz Dynowski – skarbnik 
5. Ireneusz Ewald – członek 
6. Edward Dybowski – członek 
7. Dariusz Kicior – członek 
8. Malinowski Marek – członek 
Tradycyjnie na zebraniu przyjęto plan pracy na 2014 rok . 
W dniu 07 kwietnia 2015 roku  obecny Prezes Zarządu złożył rezygnację ze stanowiska motywując to względami zdrowotnymi . W związku z powyższym na stanowisko Prezesa został powołany kolega Romuald Froński . 
W lipcu 2015 roku nawiązano współpracę  z MOSiR w Sycowie, Związkiem Emerytów i Rencistów w Sycowie oraz Uniwersytetem III Wieku. 
W dniu 14 listopada 2017 roku na posiedzenie Zarządu przybyli Arkadiusz Sikora – sekretarz SLD na Dolny Śląsk oraz Marek Zmuda – v-ce przewodniczący SLD w Oleśnicy . tematem spotkanie było nawiązanie współpracy w temacie utworzenia Federacji Służb Mundurowych, ochrona praw nabytych przez byłych i obecnych mundurowych.
W dniu 22 lutego 2018 roku odbyło się kolejne zebranie sprawozdawczo wyborcze na którym wybrano nowy Zarząd Koła w składzie : 
1. Romuald Froński – Prezes
2. Andrzej Rak -v-ce Prezes 
3. Ireneusz Ewald V-ce Prezes 
4. Zbigniew Dynowski – skarbnik 
5. Ryszard Wyglądacz – sekretarz 
6. Marek Malinowski – członek 
7. Wojciech Kowalkowski – członek 
8. Jarosław Górny – członek 
Powołano również Komisję Rewizyjną w składzie : 
1. Sylwester Kujawa – Przewodniczący 
2. Edward Dybowski – v-ce Przewodniczący 
3. Jerzy Jagodziński – członek  
Kolejne zebranie sprawozdawczo wyborcze odbyło się w dniu 29 września 2022 roku . Zebranie to otworzył Prezes Romuald Froński  witając zebranych  oraz przedstawiciela Zarządu Wojewódzkiego w Jeleniej Górze - Bronisława Białkowskiego.  
Podczas Zebrania uczczono minutą ciszy pamięć o zmarłych w ostatnim czasie członkach Koła : 
- Jerzego Troniny 
- Andrzeja Kołacza 
- Krystyny Adamskiej 
- Władysława Zajdlera 
Kolega Bronisław Białkowski uhonował dyplomami członków Koła : 
- Jarosława Górnego 
- Krzysztofa Lentkę 
Natomiast  jako nowego członka koła przyjął Roberta Kokornaczyka wręczając mu uroczyście legitymację członkowską . 
Sprawozdanie z działalności Koła przedstawił Prezes . Skarbnik Koła Zbigniew Dynowski przedstawił realizację stanu finansowego Koła a Edward Dybowski sprawozdanie Komisji Rewizyjnej . Przyjęto ponadto plan pracy Koła na 2022 rok. Podjęto jednogłośnie uchwałę nr 5/22 o udzieleniu absolutorium ustępującemu Zarządowi Koła za lata 2018 – 1021 . 
Podczas tego Zebrania został wybrany nowy Zarząd Stowarzyszenia w składzie : 
- Romuald Froński – Prezes 
- Dariusz Kokornaczyk – v-ce Prezes 
- Wojciech Kowalkowski – V-ce Prezes 
- Robert Kokornaczyk – skarbnik 
- Władysław Tokarski – sekretarz 
- Ireneusz Ewald – Członek 
Komisja Rewizyjna ukonstytuowała się w składzie :
- Edward Dybowski – Przewodniczący 
- Zbigniew Dynowski -v-ce przewodniczący 
- Jerzy Jagodziński – członek
Wybrano także delegatów na zjazd wojewódzki w osobach : Romuald Froński, Dariusz Kokornaczyk i Robert Kokornaczyk . 
W miesiącu grudniu 2022 roku mija 26 lat działalności SEiRP Koło w Sycowie . Na przestrzeni tych lat Kołem kierowało 5 Prezesów Zarządu i byli to : 
1. Eugeniusz Andrzejczak 
2. Sylwester Kujawa 
3. Tadeusz Kłodnicki 
4. Apolinary Molka 
5. Romuald Froński 
 
Opracował
podinspektor w stanie spoczynku Apolinary Molka
Komendant Komisariatu Policji w Sycowie w latach 2005-2007  
 
   

Projekt i wykonanie: InforpolNET