Zarząd Oddziału Wojewódzkiego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych we Wrocławiu
z/s w Jeleniej Górze
Jesteś tutaj Z.O.W.    /     ZJAZDY DELEGATÓW ZOW    /     Zebranie Delegatów ZW - 2014    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Adres: ul. Kiepury nr 32, 58-506 Jelenia Góra, Tel.: 75 75 20 496, Kom.: 501 545 084, E-mail: seirpjeleniagora@interia.pl

Zebranie Delegatów ZW - 2014
Dolnośląskie Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów
Policyjnych wybrało nowe władze na kolejną kadencję.
 
Ta poza rządowa organizacja społeczno-zawodowa, skupiająca ponad tysięczną rzeszę b. funkcjonariuszy Policji i żołnierzy resortu spraw wewnętrznych oraz członków ich rodzin, działa na Dolnym Śląsku od 1989 roku. W toku odbytej w okresie styczeń-marzec kampanii sprawozdawczo-wyborczej wybrała swoich przedstawicieli na wojewódzki zjazd delegatów, którzy w ilości 51 delegatów w dniach 26-27.04 2014 roku , spotkali się w jednym z ośrodków wypoczynkowych w Karpaczu na swoim V Wojewódzkim Zjeździe.
                W Zjeździe tym uczestniczyli także przedstawiciele innych organizacji i związków służb mundurowych w tym m.in. Stowarzyszenia Komendantów Policji Polskiej we Wrocławiu z jego prezesem insp. w st.spocz. Andrzejem  Kląskałą, delegacją Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów we Wrocławiu i jego przewodniczącym Piotrem Malonem na czele.
W Zjeździe uczestniczył również, jako delegat Koła SEiRPw Ząbkowicach Śląskich, prezydent Sekcji Polskiej, Międzynarodowej Organizacji Policyjnej IPA Kol. Fryderyk Orepuk. Natomiast  władze naczelne Stowarzyszenia reprezentował Prezes Zarządu Głównego SEiRP  w Warszawie Kol. Henryk Borowiński.
                Otwarcia Zjazdu dokonał dotychczasowy prezes Zarządu Wojewódzkiego SEiRP na Dolnym Śląsku Kol. Henryk Grotkiewicz, który po przywitaniu zaproszonych gości i przybyłych delegatów – reprezentantów 18 kół Stowarzyszenia woj.dolnośląskiego odczytał list Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu Pana insp. Wojciecha Ołdyńskiego skierowanego do Prezesa Zarządu Wojewódzkiego, w którym przekazał uczestnikom Zjazdu pozdrowienia oraz życzenia owocnych obrad.
W pierwszej części, odbywającego się Zjazdu najbardziej zasłużonych dla tej dolnośląskiej organizacji, skupiającej rzesze emerytów i rencistów policyjnych oraz ich rodziny, uhonorowano najwyższym odznaczeniem organizacyjnym tj. Odznaką „Za Wybitne Osiągnięcia” dla SEiRP, a w tym m.in.
Kol. Alicję Hałon – skarbnika Zarządu Wojewódzkiego
Kol. Tadeusza Majewskiego – prezesa Koła w Oleśnicy,
Kol. Tadeusza Michaluka – prezesa Koła w Węglińcu,
Kol. Apolinarego Molkę – prezesa Koła w Sycowie,
Kol. Józefa Wysockiego – prezesa Koła w Bogatyni.
 
Znacznie szersze grono członków oraz osób wybierających, a także sympatyków Stowarzyszenia, na wniosek zarządu wojewódzkiego zostało uhonorowanych Odznaką „Za Zasługi” dla Stowarzyszenia z Dyplomem, które to odznaki zostały tym osobom wręczone podczas zebrań sprawozdawczo-wyborczych w Kołach.
                Nadto na wniosek Prezydium Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia uczestniczących w Zjeździe przedstawicieli organizacji służb mundurowych wyróżniono okolicznościowymi „listami gratulacyjnymi” Prezesa Zarządu Wojewódzkiego, które były wyrazem podziękowania dla tych organizacji za ich wieloletnią owocną i jednocześnie partnerską współpracę na rzecz integracji środowiska emerytów i rencistów policyjnych na Dolnym Śląsku.
                Podobnymi listami i upominkami rzeczowymi uhonorowano prezesów Kół i członków zarządu wojewódzkiego, którzy wyróżnili się , w upływającej kadencji, swoją społeczną działalnością.
Natomiast upominkami rzeczowymi obdarowano;
 
Kol.Alicję Hałon – skarbnika ZW
Kol.Czesława Wołowskiego – przewodniczącego WKR
Kol.Zenona Dziwickiego – członka ZW i b. wiceprzewodniczącego zarządu wojewódzkiego
za ich zaangażowaną i wieloletnią funkcyjną działalnośćna rzecz Stowarzyszenia.
 W drugiej części Zjazdu przeprowadzono dyskusję nad przedstawionymi przez prezesa ZW, przewodniczącego WKR i skarbnika z realizacji budżetu ZW. W toku odbytej dyskusji przedstawiciele kół zaakceptowali  przedstawione informacje i udzielili absolutorium ustępującemu zarządowi wojewódzkiemu.
                W wyniku przeprowadzonych wyborów na prezesa Zarządu Wojewódzkiego , na kolejną kadencję tj. lata 2014 – 2017 wybrano jednogłośnie Kol. podinsp..w st.spocz. mgr Henryka Grotkiewicza – dotychczasowego prezesa. Natomiast  na  przewodniczącego WKR wybrano Kol. Stanisława Barabasza.
Nadto w ramach, kilkugodzinnej dyskusji nad zagadnieniami związanymi z działalnością statutową dolnośląskiego Stowarzyszenia, wypracowano cele i zadania do realizacji na kolejną kadencję.
Do najważniejszych z nich zaliczono m.in.
- podniesienie liczebności Kół i ich stanów osobowych,
- podniesienie poziomu pracy kół w realizacji ich statutowych zadań,
- wzmacnianie współpracy z innymi organizacjami emeryckimi służb mundurowych, a także z jednostkami policyjnymi z terenu Dolnego Śląska,
- budowa pozytywnego wizerunku Stowarzyszenia, jego członków, kultywowanie tradycji zawodowej i zacieśnianie więzi z jednostkami Policji itp.
- niesienie członkom stowarzyszenia pomocy w sferze socjalno-bytowej i zdrowotnej,
- popularyzowanie wśród członków różnych form wypoczynku, rekreacji itp.
Cele te i zadania ujęte  zostały, w przyjętej przez Zjazd, uchwale programowej, którą również przyjęto jednogłośnie.
Drugi dzień uczestnicy tak goście jak i delegaci poświęcili na zwiedzanie atrakcji Karpacza i podziwiania piękna Karkonoszy.
 
 
Tekst: Henryk Grotkiewicz
Zdjęcia: Jolanta Betlejewska
   

Projekt i wykonanie: InforpolNET